ဖက်

မိတ်ဖက်(၁)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၂)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၃)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၄)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၅)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၆)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၇)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၁၄)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၁၅)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၁၀)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၁၂)ဦး၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်အမှတ်တံဆိပ် (၉)ခု၊
မိတ်ဖက်(၁၃)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၈)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၁၁)ဦး၊
မိတ်ဖက်(၁၆)ဦး၊